November 5
Beethoven String Quartet no. 12
Bethany United Methodist Church